Ekstrem Güvende Hayat Sigortası İstisnalar

Uyuşturucu madde kullanımına bağlı gerçekleşebilecek her türlü risk bu sigorta teminatı dışındadır.

VEFAT TEMİNATI İSTİSNALARI

Aşağıdaki hâllerden kaynaklanan vefat tazminat talepleri, sigorta teminatı dışındadır.

1) Sigortalı, sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız matematik karşılığı (riyazi ihtiyatı) ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
2) Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Bu süre sözleşmeyle kısaltılabilir. Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır.
3) Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
4) Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak, sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatlar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
5) Sigortalı, aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse, sigortacı, yalnız matematik karşılığı (riyazi ihtiyatı) ödemekle yükümlüdür.

İSTEMDIŞI İŞSİZLİK TEMİNATI İSTİSNALARI

Aşağıdaki hâllerden kaynaklanan istem dışı işsizliğe dayalı tazminat talepleri, sigorta teminatı dışındadır.

1. Sigortaya katılım tarihinde Sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı işsizlik,
2. Muafiyet Süresi içinde gerçekleşen işsizlik,
3. Sigortalı’nın iş akdinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı nedenlerle feshedilmesi,
4. Sigortalı’nın işverenle anlaşarak ya da ikale yoluyla işten ayrılması,
5. Sigortalı’nın ilgili mevzuata göre haklı sayılan bir neden olmaksızın istifa ederek işten ayrılması,
6. İşin gereği olarak çalışmaya dönemsel veya mevsimsel ara verilen haller dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi,
7. Grev veya lokavt dolayısıyla geçirilen işsizlik süresi,
8. Sigortalı’nın kendi niteliklerine uygun bir işi makul şartlara uygun olarak aradığını belgeleyemediği işsizlik süresi,
9. Her türlü doğal afetler ile salgın hastalıklar ve pandemik hastalıklardan kaynaklanan İstemdışı İşsizlik,
10. Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan İstemdışı İşsizlik,
11. Bekleme süresini geçmeyen işsizlik halleri,
12. İşsizlik halinin yurt dışında gerçekleşmiş olması,
13. Hamileliğe bağlı olarak veya eş rızasının bulunmayışı, askerlik gibi nedenlerle işten ayrılma durumu,
14. Sigorta başlangıcında işsiz kalınacağının bilinmesi, mevsimsel ve çalışmaya ara verilmesinin doğal olduğu bir işte çalışılması, emekli statüsünde olup bir iş sözleşmesi kapsamında çalışılması, işsizliğin çalışılan projelerin bitimi veya ihale alınamaması nedeni ile meydana gelmesi, belirli süreli hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, isteyerek işsiz kalınması, istifa, emeklilik,
15. Sigortalının kendisinin, hısım ve akrabalarının işveren veya işveren tüzel kişi nezdinde ortak veya yönetici olmaları (aile şirketi),
16. İşsizliğin, sigorta başvuru/başlangıç tarihinden önce herhangi bir şekilde (yazılı, elektronik medya vb.) kamuya duyurulmuş, şirket malvarlığının ve/veya hisselerinin satışı, devri, kontrol değişikliği veya birleşme gibi yeniden yapılandırma işlemleri kaynaklı olması,
17. Sigortalının kendi kusuruyla iş akdinin sona erdirilmesine sebep olması,
18. Ücretli veya ücretsiz izinde geçirilen süreler.

KAZA VEYA HASTALIK SONUCU GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TEMİNATI İSTİSNALARI

Aşağıdaki hâllerden kaynaklanan kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezliğe dayalı tazminat talepleri, sigorta teminatı dışındadır.

1. Sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında mevcut bulunan bir özürden veya kronik veya yinelemeli bir hastalıktan veya teminat için yapılan başvuru tarihinde Sigortalı tarafından bilinen veya teminatın başlamasından önceki 12 aylık süre zarfında maruz kalınan herhangi bir nedenden kaynaklanan geçici iş göremezlik,
2. Kaza hali hariç olmak üzere, Muafiyet Süresi içinde gerçekleşen geçici iş göremezlik,
3. Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
4. Her türlü doğal afetler ile salgın hastalıklar ve pandemik hastalıklardan kaynaklanan geçici iş göremezlik,
5. Normal hamilelik, doğum ya da düşükten kaynaklanan hastalık ve tedaviler,
6. Hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların neticesinden kaynaklanan geçici iş göremezlik,
7. Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan geçici iş göremezlik,
8. Bekleme süresini geçmeyen iş göremezlik halleri,
9. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma uygun şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) veya Bağışıklık Sisteminin çökmesine neden olan virüs (HIV) ile ilişkili her türlü durum,
10. Sırt ağrısı ve buna bağlı haller,
11. Yetkili olmayan bir doktor tarafından gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi prosedür,
12. Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
13. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,
14. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar, yukarıda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılım sonucu oluşan zararlar ve aynı kanunda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu oluşan zararlar,
15. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
16. Sigorta teminatının başladığı tarihte sigortalı bakımından var olan durumlar ile sigorta teminatının başladığı tarihten önce, Sigortalı’nın bir doktordan tıbbi tavsiye, tedavi veya danışmanlık hizmeti aldığı her türlü durum (hastalık sonuçları, kötüleşmesi veya nüksetmesi),
17. Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs,
18. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalı’nın kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
19. Sigortalı’nın intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri,
20. Sigortalı’nın, akli dengesi yerinde olsun ya da olmasın, kendi isteğiyle bedenine zarar verdiği haller,
21. Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,
22. Tıbbi tavsiye veya gözetim altındakiler hariç alkol veya uyuşturucu kullanımı,
23. Stres, anksiyete, depresyon, akli veya asabi hastalıklar ya da psiko-nörotik kökenli her türlü durum ve bunların sonuçları,
24. Tıbbi açıdan zorunlu olmayan cerrahi müdahale ya da her türlü plastik ve kozmetik cerrahi prosedürü,
25. Varsa, serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak Sigorta Ettiren ile Sigortacı arasında kararlaştırılarak poliçede/sertifikada belirtilmiş olan rizikolardan kaynaklanan haller,
26. Poliçe veya Katılım Sertifikası’nda belirtilmek kaydıyla düzenlemiş sair teminat dışı haller.

KAZA VEYA HASTALIK SONUCU GÜNDELİK HASTANE TEMİNATI İSTİSNALARI

Aşağıdaki hallerden kaynaklanan Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Tazminatı haline dayalı tazminat talepleri, sigorta teminatı dışındadır.

1. Muafiyet süresi içinde gerçekleşen gündelik hastane hali,
2. Sigortalı’nın başvuru/başlangıç tarihinde sahip olduğu (kaza veya hastalık sonucu, kötüleşme veya tekerrürü) ya da Sigortalı kişinin başvuru/başlangıç tarihi öncesinde kayıtlı bir pratisyen hekim tarafından görüş, tedavi veya tavsiye aldığı durumlar,
3. İntihar veya intihar girişimi,
4. Sigortalı’nın aklı başında ya da değil iken kasti olarak kendini fiziksel olarak yaralaması gibi istençli eylemleri,
5. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen şekliyle Edinsel Bağışıklık Yetmezlik Belirtisi (AİDS) veya Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HİV) ile dolaylı ya da doğrudan bağlantılı herhangi bir durum,
6. Tıbbi tavsiye veya gözetim altındakiler hariç alkol veya uyuşturucu kullanımı,
7. Normal hamilelik, doğum veya düşük,
8. Ayaklanma, terörizm, isyan veya ihtilal, savaş (ilan edilsin ya da edilmesin) veya savaş kaynaklı olaylar,
9. Nükleer yakıt kaynaklı ya da nükleer yakıtın yanmasıyla ortaya çıkan nükleer atıklardan radyoaktif kirlenme veya iyonize radyasyon,
10. Patlayıcı nükleer aygıtın veya nükleer kısmının radyoaktivite, zehir, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikleri,
11. Dağlara ve cumudiyelere tırmanma suretile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
12. Bel ağrısı veya bağlantılı durumlar,
13. Stres, endişe, depresyon, akli veya sinirsel bozukluk ya da psikonörotik kaynaklı herhangi bir durum ve bunların sonuçları,
14. İsteğe bağlı Cerrahi Prosedür veya estetik cerrahi,
15. Lisanssız pratisyen hekim tarafından yapılan medikal müdahaleler.


Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç