Yanlış Sigorta Uygulamaları

​​​​

Yanlış Sigorta Uygulamaları Yönetmeliğinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge

​Sigortalı,Sigorta Ettiren, Lehdar, Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçücü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya almama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç