BES'te Otomatik Katılım

​​​​​20 Soruda Otomatik Katılım Sistemi

Otomatik Katılım nedir?

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi mevcut uygulamada gönüllü katılım esasına dayanır. Otomatik Katılım uygulaması ile çalışanlar işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilir.

Dünyada ilk kez Türkiye’de mi uygulanmaya başlandı?

ABD, İngiltere, Yeni Zelanda gibi birçok ülke tasarrufu teşvik etmek amacıyla Otomatik Katılım uygulamasını hayata geçirmiştir.

Otomatik Katılım kimleri kapsıyor, tüm çalışanları mı ?

01.01.2017 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre istihdam edilenler​ sisteme dâhil edilir.

Otomatik Katılım uygulama başlangıç tarihi nedir?

01.01.2017 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır.

Otomatik Katılım’da minimum katkı payı ne kadar?

Çalışanın ücretinden kesilen minimum katkı payı tutarı, ilgisine göre emeklilik keseneğine esas kazancın ya da prime esas kazancın %3'üne karşılık gelen tutardır. Çalışan, daha yüksek bir oranda katkı payı kesilmesini talep edebilir.

Katkı payı ödemeleri nasıl gerçekleştirilir?

İşveren tarafından çalışanların ücretinden kesilen katkı payları, ücret ödeme gününü takip eden işgünü emeklilik şirketinin hesabına nakden ödenir.

İşveren de çalışan adına katkı payı öder mi?

İşveren, çalışanları adına herhangi bir katkı payı ödemesi gerçekleştirmez.

Otomatik Katılım’da cayma hakkı var mı?

Çalışanın ücretinden kesilerek ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden iletildiği tarihi takip eden iş günü, emeklilik şirketi tarafından çalışana emeklilik planına dahil edildiğine dair bildirim gerçekleştirilir. Çalışan, bu bildirimi takip eden iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir.

Cayma süresinden sonra sistemden emekli olmadan ayrılma hakkı var mı?

Cayma süresi sonrasında, emekli olmadan sistemden ayrılma hakkı bulunmaktadır. Ancak ayrılma talebinin iletildiği tarih itibarıyla sistemde kalınan süreye göre getiri üzerinden değişen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır.

Otomatik Katılım sözleşmelerinde kesinti uygulaması nasıl?

Fon işletim gideri kesintisi dışında bir kesinti yapılmaz. Sunulan tüm fonlar için azami yıllık fon işletim gider kesintisi oranı % 0,85 olarak uygulanır. Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu’nda belirtilen performans eşiklerinin aşılması durumunda, eşiğin üzerindeki oranın %20’si kadar daha ek Fon Toplam Gider Kesintisi alınması mümkündür.

Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmeler için devlet katkı payı ödenir mi?

Ödenen katkı payının %30'una karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak sözleşmelere ödenir. Bir çalışanın bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları dikkate alınarak hesaplanan, yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %30'unu​ geçemez. Limit hesabı katılımcı bazında yapılır.

Cayma hakkını kullanılmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL ilave başlangıç devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilir. İlave devlet katkısı ödemesi sadece Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmeler için geçerlidir. Tüm Otomatik Katılım sözleşmelerinden ayrılmak suretiyle sistemden çıkış yapan çalışan yeniden sistemde dahil edildiğinde, başlangıç devlet katkısı tutarını alamaz.

Katılımcının, emeklilik hakkını kullanması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılır.

Otomatik Katılım’da Devlet Katkısı hak ediş koşulları neler?

Çalışanın sistemde bulduğu sürelere göre devlet katkısı hak ediş oranları değişir.
Sistemden;
  • 3 yıldan önce ayrıldığında devlet katkısı hak etmez.
  • 3 ile 6 yıl arasında sistemde kaldığında devlet katkısının %15'ine,
  • 6 ile 10 yıl arasında sistemde kaldığında devlet katkısının %35'ine,
  • 10 yıl sistemde kaldığında devlet katkısının %60'ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını doldurup emekli olduğunda bu katkının %100’üne hak kazanır.

Çalışanlar ödemeye ara verebilir mi?

Talep tarihinden itibaren en fazla 3 aylık süre için çalışanlar ödemeye ara verebilir. Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini takiben tekrar ara verme talebinde bulunabilir.

İşverenin Otomatik Katılım’ da sorumlulukları neler?

Özel sektörde istihdam edilen çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi’ne otomatik olarak dahil edilmesi kademeli olarak gerçekleştirilecektir. İşverenler, çalışan sayısına göre aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte kriterleri sağlayan çalışanlarını sisteme dahil etmekle yükümlüdür.

Çalışan SayısıÇalışanların Otomatik Katılım Kapsamına
Dahil Edileceği Tarih
1.000 ve üzeri 01.01.2017
250-999 arası 01.04.2017
100-249 arası 01.07.2017
50-99 arası 01.01.2018
10-49 arası 01.07.2018
5-9 arası 01.01.2019

Kamu idaresi çalışanları ise ilk olarak 01.04.2017 itibarıyla sisteme edilecektir.

İşveren, katkı payı ödemelerinin zamanında emeklilik şirketine aktarmazsa veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumludur. İşverenin yükümlülüklerine ilişkin belirlenen düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 100 TL idari para cezası uygulanır.

İşverenin diğer yükümlülükleri;
a) Emeklilik şirketinin seçimi: 5510 sayılı Kanunun 12. maddesi kapsamındaki her işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür.
b) Fonların seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faiz içeren/ faiz içermeyen fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Çalışan fon tercihlerinin, işverenin şirket ile yapacağı sözleşme kapsamında doğrudan emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.
c) Katkı payının ödenmesi: İşveren, katkı payını çalışanın ücretinden kesip emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.
ç) Devir imkanı: İşveren; operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesini emeklilik şirketine bırakabilir.
İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca idari para cezası söz konusu olacaktır.

Emeklilik şirketine çalışanlar mı karar verir?

Çalışanlar, işverenin karar verdiği ve Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen emeklilik şirketlerinin sunacağı bireysel emeklilik planına dahil edilir.

Mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olanlar da Otomatik Katılım’a
dahil olacak mı?

Mevcut bir BES sözleşmesi olsa dahi çalışanlar, Otomatik Katılım sistemine dahil edilir. Otomatik Katılım sözleşmesi olması durumda mevcut sözleşmelerdeki süre haklarının ve devlet katkı payı avantajının kaybedilmemesi için her iki sözleşmeye de ödemeye devam edilmesini öneririz.

Mevcut bireysel emeklilik sözleşmeleri Otomatik Katılım dahilindeki sözleşmeye aktarılabilir mi?

Var olan bireysel emeklilik sözleşmeleri Otomatik Katılım’a aktarılamaz.

Otomatik Katılım’ ın yürürlüğe girmesiyle mevcut bireysel emeklilik sözleşmelerine ilişkin düzenlemelerde bir değişiklik oldu mı?

Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi düzenlemeleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Kazanılan süre haklarının ve devlet katkısı tutarlarının kaybedilmemesi için mevcut sözleşmelere ödemeye devam edilmesi büyük önem taşır.

İş değişikliği yapılması halinde bir önceki iş yerindeki sözleşme hakları kaybolur mu?

Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni iş yerinde Otomatik Katılım mevcut ise, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır.

Yeni iş yerinde Otomatik Katılım kapsamında bireysel emeklilik planının bulunmaması halinde çalışanın talebi ile önceki iş yerindeki sözleşmesine katkı payı ödemeye devam edebilir.

Otomatik Katılım’ da emeklilik şartları nasıl nasıl?

Mevcut sistemde emekliliğe hak kazanmak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekir. Otomatik Katılım’ da emeklilik hakkı kazanmak için mevcut uygulama ile aynı şartlar geçerlidir.
​ ​
Otomatik Katılım Danışma Hattı  


Hesaplama Araçları

Eğitimmatik

Eğitimmatik Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç