Otomatik Katılım Yatırım Fonu

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu, sadece bireysel emeklilik sözleşmeleri için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonu çeşididir. Bu fonlar kurucunun belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda profesyonel portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmekte ve devlet tarafından sürekli olarak ​​denetlenmektedir. Sistemin denetlenmesi ve güvenliği ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklay​ın.​

Planınız kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarını yatırım tercihinize göre belirleyerek birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.

Fon seçiminde dikkat edilmesi gereken ​​​​en önemli hususlardan biri, seçilen fonun amacı ve yatırım stratejisi ile sizin yatırım tercihlerinizin uyuşmasıdır. Örnek olarak şunu söyleyebiliriz; yüksek getiri elde etmek isteyen bir katılımcı diğer fonlara oranla daha yüksek risk içeren hisse senedi ağırlıklı fonları tercih edebilir, ancak burada unutulmaması gereken nokta risk seviyesi arttıkça birikimlerinizin kısa dönemde yaşanan dalgalanmalardan etkilenme olasılığının da daha yükseleceğidir. Eğer kısa dönemde yaşanabilecek bu tip dalgalanma sizin yatırım tercihlerinize uygun değilse düşük ve orta riskli fonları tercih etmeniz daha doğru olacaktır.​

Bireysel Emeklilik Fonlarımızı risk seviyelerine göre düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere 3 gruba ayırabiliriz.

Risk Skalası​​

​​Düşük Riskli​Başlangıç Fonu
Düşük RiskliBaşlangıç Katılım Fonu
Düşük RiskliOKS Katılım Standart Fonu
​Düşük Riskli​OKS Standart Fonu
​​Düşük RiskliOKS Temkinli Değişken Fonu
​​Orta Riskli​OKS Dengeli Değişken Fonu
​​Orta RiskliOKS Dinamik Değişken Fonu
​Orta RiskliOKS Katılım Dinamik Değişken Fonu
​Yüksek RiskliOKS Agresif Değişken Fonu
​Yüksek RiskliOKS Katılım Agresif Değişken Fonu

​Fon Risk Seviyesi

​Fon Risk Seviyesi

Düşük Riskli Otomatik Katılım Emeklilik Yatırım Fonları​

​​​​Başlangıç Fonu

Fon’un yatırım stratejisi; Fon portföyünün en az yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat ve/veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda ve Takasbank ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemlerinde yatırıma yönlendirilir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ​​Asgari %Azami %
Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabı*​60​60
Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları​2040
Ters repo0​10​
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri​010​

*Ancak söz konusu fon için, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %10’unu aşamaz.

Başlangıç Katılım Fonu

Fon’un yatırım stratejisi, Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası Cinsinden katılma hesabında ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere, kalanı vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları​60​100
Müsteşarlıkca İhraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri, kira sertifikaları​040​
Vaad Sözleşmeleri0​10​

OKS Katılım Standart Fon

Sektör Duyurusu’nda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. Yatırım yapılan tüm varlıkların Ek II'de belirtilen İslam Hukuku Prensipleri ile uyumlu olması sağlanır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜEN AZ %EN ÇOK %
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları​50​90
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Hazine Müsteşarlığı’nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları​1050​
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, katılım yatırım fonu katılma payları, katılım borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçları0​30​
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı**0​40​

*Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün %1’inden az olamaz. Bu şartın 01.01.2019’a kadar sağlanması zorunludur.​

** Katılma hesabında yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10’u, altı ay ve daha uzun katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %15’ini aşamaz.

OKS Standart Fon

Sektör Duyurusu’nda belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜEN AZ %EN ÇOK %
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları​50​90
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları, Hazine Müsteşarlığı’nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları​1050​
Ters repo, Takasbank para piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve ortaklık varantı, vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçları0​30​
Ters repo, Takasbank para piyasası ve/veya yurtiçi organize para piyasası işlemleri0​2​
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı **0​40​

*Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün %1’inden az olamaz. Bu şartın 01.01.2019’a kadar sağlanması zorunludur.

** Vadeli mevduatta/Katılma hesabında yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10’u, altı ay ve daha uzun vadeli mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz.

OKS Temkinli Değişken

Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, “Temkinli Değişken” tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 1-2 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır.Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları​0​100
Kamu İç Borçlanma Araçları​0100​
Kamu Dış Borçlanma Araçları0​20​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları0​100​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsa dışı)0​10​
Ters Repo İşlemleri0​10​
Ters Repo İşlemleri (Borsa dışı)0​10​
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri0​10​
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL)0​25​
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları0​20
Yatırım Fonu ve Katılma Payları0​20
Gayrimenkul Sertifikaları0​20
Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları0​20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0​20
Gelir Ortaklığı Senetleri0​20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ait Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0​20
Varantlar0​15

Orta Riskli Otomatik Katılım Emeklilik Yatırım Fonları​

​​​​OKS Dengeli Değişken

Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile)tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, “Dengeli Değişken” tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 3-4 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları​0​100
Kamu İç Borçlanma Araçları​0100​
Kamu Dış Borçlanma Araçları0​20​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları0​100​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsa dışı)0​10​
Ters Repo İşlemleri0​10​
Ters Repo İşlemleri (Borsa dışı)0​10​
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri0​10​
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL)0​25​
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları0​20
Yatırım Fonu ve Katılma Payları0​20
Gayrimenkul Sertifikaları0​20
Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları0​20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0​20
Gelir Ortaklığı Senetleri0​20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ait Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0​20
Varantlar0​15

​​​​OKS Dinamik Değişken

Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile)tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, “Dinamik Değişken” tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 4-5 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları​0​100
Kamu İç Borçlanma Araçları​0100​
Kamu Dış Borçlanma Araçları0​20​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları0​100​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsa dışı)0​10​
Ters Repo İşlemleri0​10​
Ters Repo İşlemleri (Borsa dışı)0​10​
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri0​10​
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL)0​25​
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları0​20
Yatırım Fonu ve Katılma Payları0​20
Gayrimenkul Sertifikaları0​20
Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları0​20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0​20
Gelir Ortaklığı Senetleri0​20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ait Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0​20
Varantlar0​15

​​​​OKS Dinamik Katılım Değişken

Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon portföyü, Türkiye’de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, yönetiminde sermaye kazancı, temettü geliri ve kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak, Fon, “Dinamik Değişken” tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 4 ile 5 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne riskten koruma veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılmaz. Fon portföy değerinin en fazla %40’ı yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yatırım yapılan tüm varlıkların Ek II'de belirtilen İslam Hukuku Prensipleri ile uyumlu olması sağlanır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Türk Ortaklık Payları​0​100
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Yabancı Ortaklık Payları​040​
Katılma Hesapları (TL/Döviz)0​25
Kamu Kira Sertifikaları (TL/Döviz)0​100​
Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz)0​10​0
Yabancı Kira Sertifikaları (Döviz)0​20​
Altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)0​50​
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler) (TL/Döviz)0​20​
Gelire endeksli senetler (TL/Döviz)0​20​
Gelir ortaklığı senetleri (TL/Döviz)0​20
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları (*)0​20
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)0​10
Vaad Sözleşmeleri0​10

Yüksek Riskli Otomatik Katılım Emeklilik Yatırım Fonları

​​​​OKS Agresif Değişken

Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden Fon izahnamesinin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyüne varlık alım satımında bulunulabilir. Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden türev araçlar ile ileri valörlü tahvil bono işlemleri dahil edilebilir. Fon, “Agresif Değişken” tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 5-7 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları alınmayacaktır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları​0​100
Kamu İç Borçlanma Araçları​0100​
Kamu Dış Borçlanma Araçları0​20​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları0​100​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsa dışı)0​10​
Ters Repo İşlemleri0​10​
Ters Repo İşlemleri (Borsa dışı)0​10​
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri0​10​
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL)0​25​
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları0​20
Yatırım Fonu ve Katılma Payları0​20
Gayrimenkul Sertifikaları0​20
Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları0​20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0​20
Gelir Ortaklığı Senetleri0​20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ait Sermaye Piyasası Araçları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0​20
Varantlar0​15

​​​​OKS Katılım Agresif Değişken

Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinden bu izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilenlerin (asgari ve azami sınırlamalara uygun olmak şartı ile) tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon portföyü, Türkiye’de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen katılım bankacılığı esaslarına uygun faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, yönetiminde sermaye kazancı, temettü geliri ve kira geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak, Fon, “Agresif Değişken” tanımına uygun şekilde, Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanacak risk değeri 5 ile 7 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne riskten koruma veya yatırım amacıyla türev araç işlemi yapılmaz. Fon portföy değerinin en fazla %40’ı yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yatırım yapılan tüm varlıkların Ek II'de belirtilen İslam Hukuku Prensipleri ile uyumlu olması sağlanır.

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Türk Ortaklık Payları​0​100
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Yabancı Ortaklık Payları​040​
Katılma Hesapları (TL/Döviz)0​25
Kamu Kira Sertifikaları (TL/Döviz)0​100​
Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz)0​10​0
Yabancı Kira Sertifikaları (Döviz)0​20​
Altın ve kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)0​50​
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler) (TL/Döviz)0​20​
Gelire endeksli senetler (TL/Döviz)0​20​
Gelir ortaklığı senetleri (TL/Döviz)0​20
Katılım Bankacılığı Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılım Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
0​20
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)0​10
Vaad Sözleşmeleri0​10

Hesaplama Araçları

Eğitimmatik

Eğitimmatik Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç